Naturbruksförvaltningen, Naturbruksgymnasiet Sötåsen

Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, särskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Beskrivning
Naturbruksförvaltningens skolenheter erbjuder möjligheten att bo på internat måndag till fredagunder skolveckorna . Det övergripande målet för verksamheten är att stödja eleverna mot måluppfyllelse i skolan och att eleverna känner sig trygga även under kväll- och nattetid. Vi stödjer och motiverar eleverna i deras utveckling och lärande, samt att skapar studiero och en meningsfylld fritid. För att nå måluppfyllelse i skolan kan en elev vara i behov av förstärkt boendestöd, utifrån beslut från socialtjänst i elevens hemkommun. Vårdnadshavare ansöker om bistånd i ungdomens hemkommun, och Socialtjänsten utreder om det föreligger ett behov av insats enligt 4 kap. 1§ SoL.

På våra skolor erbjuder vi därför internat med förstärkt boendestöd, och vi vänder oss till både gymnasieelever och gymnasiesärskoleelever. Verksamheterna är registrerade enligt 7 kap 1§4, socialtjänstlagen (SFS 2001:453), Hem eller öppen verksamhet för vård del av dygn, med inriktning boendestöd. Inom verksamheterna utförs därför insatser för både ungdomar och unga vuxna.

Förstärkt boendestöd innebär en högre personaltäthet än på övriga internatet, framför allt på kvälls- och nattetid, samt efter skolans slut och på morgonen innan skolan startar. Vi arbetar utifrån genomförandeplaner kopplat till elevens individuella behov. Vi stödjer och ger insatser inom området vardagsrutiner och sociala relationer.

Arbetsuppgifter:

Samordnare för internat med förstärkt boendestöd har det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten och det förstärkta boendestödet på internaten. I rollen ansvarar du för att säkerställa verksamhetens kvalité med tydliga rutiner som följer gällande lagstiftning (SoL) och leder mot verksamhetens mål. Samordnare arbetsleder och stödjer boendestödjande personal, samt samverkar med övriga verksamheter på skolan för att eleven ska få en bra helhetssituation. Du ansvarar du för att följa upp personalens arbete och att stöd ges utifrån beslutad insats och gällande avtal.

Samordnare ansvarar för kontakten med kommuner och vårdnadshavare angående frågeställningar kring boendestödsalternativ, priser och stödnivåer samt guidar vårdnadshavare kring ansökan och upprättar avtal med beställare. Ansvaret innefattar även kontakt och samverkan med andra myndigheter. I samordnarrollen sammanställer du faktureringsunderlag gällande det förstärkta boendestödet.

Samordnare ansvarar för att alla insatser dokumenteras och följs enligt gällande beslut. Detta ansvar innebär att alla elever har en genomförandeplan upprättad och att den följs upp tillsammans med elev, kontaktperson, kommunen och vårdnadshavare. Samordnare ska vara uppdaterad kring hur arbetet fortlöper med elever som har en beslutad insats, samt att kommunicera med beställare av utförande både vid uppföljningar och då behov uppstår.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • Har kunskap om regelverk och bestämmelser inom socialtjänstens område samt de övergripande målen enligt socialtjänstlag. Du ska ha förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet samt arbetsleda, metod-stödja och handleda personalen i det dagliga arbetet för att säkerställa att verksamheten håller god kvalité och att intentionerna inom lagstiftning och andra föreskrifter uppfylls.

  • Har kunskap om annan relevant lagstiftning, t.ex. om hälso- och sjukvård, offentlighet och sekretess, vårdnadshavare, god man och förvaltare, socialförsäkring, diskriminering och arbetsmiljö
  • Har kunskap om dokumentationsskyldighet inom socialtjänstlag samt erfarenhet av journalförande inom IBIC och BBIC.

  • Har kunskap om människors levnadsvillkor, hälsotillstånd samt behov av personlig omsorg vid funktionsnedsättningar och kombinationer av sådana nedsättningar.

  • Har förmågan att kommunicera med den enskildes legala ställföreträdare, så som vårdnadshavare och närstående samt med personer inom olika myndigheter. Du arbetar proaktivt för att upprätthålla och skapa goda relationer med handläggare i kommunens socialtjänst. Du har förmågan att möta personer med funktionsnedsättning samt förmågan att anpassa kommunikationen till olika situationer och till olika individers förutsättningar och behov. Du har vilja och förmåga att samverka med skolans övriga verksamheter för elevens bästa.

  • Har förmåga att granska, analysera och bedöma ditt eget arbete samt alla processer i verksamheten för att säkerställa att insatser håller god kvalitet i enighet med beslut från beställare.

Relevant utbildning:

Du har socionomexamen eller annan relevant högskole- eller universitetsutbildning inom socialt arbete och har erfarenhet av arbete inom Socialtjänstlagens områden.

Personliga egenskaper:
Du vill medverka till att göra skillnad och skapa värde för andra människor. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga, samt är flexibel, tålmodig och initiativrik. Du har en god förmåga att leda, metod-stödja och handleda människor i deras arbete. Du trivs med många kontaktytor och har en förmåga att få med dig andra. Du är ansvarsfull och känner dig bekväm med att fatta självständiga beslut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Villkor

Tjänstgöringen är i huvudsak förlagd på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. Du ansvarar även för verksamheterna på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara samt Naturbruksskolan Svenljunga i Svenljunga. Du behöver därför närvara även på dessa skolor, dock i mindre omfattning. Övrig tid finns du tillgänglig digitalt för verksamheterna på Uddetorp och Svenljunga. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Töreboda, Skara, Svenljunga
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/4253
Kontakt
  • Sabina Knutsson, 0724538611
Publicerat 2021-07-01
Sista ansökningsdag 2021-07-30

Tillbaka till lediga jobb