Södra Älvsborgs Sjukhus

Vi på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) söker nu medarbetare till ett av de viktigaste uppdrag man kan ha - att hjälpa människor till en bättre hälsa. Här är vi över 3700 medarbetare som är verksamma inom 120 olika yrken och tillsammans arbetar mot en vård i toppklass. På SÄS är vi kända för att sätta utvecklingen i fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på riktigt. Kan det vara du? Välkommen till SÄS!

Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: Facebook, Linkedin, Instagram

Nyexad, nyfiken och novis? Vi vill ge dig bästa möjliga start och trygghet som sjuksköterska och lägga grund för din framtida utveckling.

Introduktionsår på vårdenhet
Vill du starta ditt nya yrkesliv som sjuksköterska i en trygg och utvecklande tjänst på en av våra vårdenheter på SÄS? Vårt introduktionsår om ca 12 månader är till för dig som vet vilket specialistområde/enhet du vill börja arbeta inom. Introduktionsåret inleds med en on-boardingfas som består av 12 veckors introduktionsschema med anpassat och självständigt arbete som legitimerad sjuksköterska, du kommer vara schemalagd ”utöver”. I det dagliga arbetet kommer du få stöd av erfaren sjuksköterska och specifik mentorstid för att du ska utvecklas inom specialistområdet och din roll.

När du är klar med den första on-boardingfasen fortsätter du arbeta på din vårdenhet samtidigt som du påbörjar kliniskt basår. Efter ca ett år är du klar med introduktionsåret och har då nödvändiga färdigheter för att du ska känna dig trygg som sjuksköterska på din vårdenhet.

Rekryterande vårdenheter 
Enheter som vi rekryterar till: Akutmottagning, Infektionsavdelning, Kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA), Kirurgiavdelning, Ortopediavdelning, Neurologiavdelning, Nära äldrevårdsavdelning (NÄVA), Rehabiliteringsmedicinsk avdelning, Strokeavdelning, Hematologi- och onkologiavdelning, Medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA), Psykiatriavdelning 2, Psykiatriavdelning 3 och Psykiatriavdelning 4.  

Läs mer om enheterna nedan:  

VO akutsjukvård  
Akutmottagning 
Vi vårdar den akut sjuka patienten, i alla åldrar, inom medicin, kirurgi och ortopedi. Under jourtid vårdar vi även patienter tillhörande ÖNH och ögonsjukvården. På akuten kommer du behöva växla mellan olika arbetsuppgifter och olika arbetstakt utifrån verksamhetens behov. Förmåga att driva ditt arbete självständigt samtidigt som du har god förmåga att arbeta i team värdesätts.  
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Jessica Essen, tfn 033-6163842 eller vårdenhetschef Lena Karlsson, tfn 033-6163829. 

VO hud, infektion, vårdhotell och ögon 
Infektionsavdelning 
Vi vårdar patienter i alla åldrar, från barn till vuxna, med varierande diagnoser omfattande alla typer av infektionssjukdomar. Vi har 28 vårdplatser och alla våra vårdrum är enkelrum med sluss både in mot avdelningen och ut mot utsidan. Vi värdesätter ett gott bemötande, att kunna samarbeta i grupp och förmågan att behålla lugnet i pressade situationer. 
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Boel Ahlmark, tfn 033-6161552 eller vårdenhetschef Christina Furhammar, tfn 033-6162592. 

VO kirurgi, ortopedi, ÖNH 
Kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA) 
KAVA är en bred allmänkirurgisk akutvårdsenhet. Vi har tre moduler och 24 vårdplatser. I två moduler vårdar vi kirurgiska akutvårdspatienter och tar emot de flesta akuta kirurgiska inläggningar. Vi är experter på snabba utredningar och undersökningar för att tillgodose våra patienters vårdbehov och behandlingar. I vår tredje modul vårdar vi elektiva kolorektal patienter. Vi har en mix av både korta och längre vårdtider som kommer ge dig mycket kunskap. 
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Camilla Isaksson, tfn 033-6162111 eller vårdenhetschef Madeleine Morberg, tfn 033-6161173. 

Kirurgiavdelning 
Vi vårdar patienter med akuta sjukdomar i övre mag- och tarm, akuta kärlsjukdomar, akut urologi, akut kirurgi samt akuta öron/näsa/hals-sjukdomar. På enheten sker även en del planerad kirurgi inom samtliga områden. Här får du möjligheten att lära dig kirurgins grunder, från det akuta omhändertagandet till utvidgad och fördjupad förståelse i det mer komplexa vårdförloppet. Till ditt stöd har du en erfaren och målinriktad grupp sjuksköterskor som driver utveckling tillsammans med enhetens två mentorssjuksköterskor. 
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Sari Karhu, tfn 033-6161646 eller vårdenhetschef Kristoffer Nydén, tfn 033-6161096 

Ortopediavdelning 
Vi är sjukhusets största slutenvårdsenhet med 28 vårdplatser veckans alla dagar. I vårt uppdrag ingår förutom, akut ortopedi, akut ortogeriatrik och elektiv ortopedi, även att vara utbildningsvårdsavdelning med slutexamination av ca 50 sjuksköterskestudenter per termin. Hos oss ingår du i en erfaren och utvecklingsinriktad arbetsgrupp där struktur, kompetens och att våga prova nytt är centrala värden.  
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Johan Bergfors, tfn 033-6162898 eller vårdenhetschef Elina Karlander Huhtala, tfn 033-6161396 

VO neurologi, rehabilitering och nära vård 
Neurologiavdelning 
Hos oss möter du patienter i olika åldersgrupper med neurologiska sjukdomar som ex MS, Parkinson, ALS, hjärntumörer och epilepsi. Vi följer våra patienter i olika sjukdomsfaser och vården kan därför vara både akut, utredande, behandlande och palliativ. Många av sjukdomstillstånden är livslånga, och samtidigt finns en bred vårdpalett att använda. Vi arbetar teambaserat och vår enhet innefattar förutom slutenvård också mottagning och dagvård. Här är vi en sammansvetsad grupp som drivs av att ge bästa möjliga omvårdnad och bemötande till våra patienter. 
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Malin Johansson, tfn 033-6163937. 

Nära äldrevårdsavdelning (NÄVA) 
NÄVA inriktar sig mot äldre patienter med skörhet där syftet med avdelningen är att ge medicinsk behandling, rehabilitering och omvårdnad på bästa sätt efter individernas specifika behov. Vi har en tydlig inriktning mot geriatrisk vård och präglas av personcentrering och att ge patienterna en sammanhållen god och nära vård. God samverkan mellan specialistvård, primärvård och kommun är en förutsättning för att få en sammanhållen vårdkedja genom hela vårdförloppet med god kvalitet. 
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Sara Lundqvist, tfn 033-6165148. 

Rehabiliteringsmedicinsk avdelning 
Vi ansvarar vi för att vårda, medicinskt behandla och rehabilitera patienter med övervägande somatiska och kognitiva funktionshinder vilka har förvärvats genom skada eller sjukdom. Vi har 10 vårdplatser och avdelningen tar emot patienter med hjärnskador samt övriga patienter i behov av specialistrehabilitering av annan typ exempelvis neurologisk eller ortopedisk genes. För oss är det viktigt att kunna bemöta både patienter och närstående utifrån deras, ibland mycket svåra, förutsättningar vilket innebär att du behöver ha en empatisk framtoning och vara både lyhörd och engagerad. Du behöver också trivas med att arbeta interdisciplinärt i teamarbete. 
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Christian Boo, tfn 033-6161444 eller vårdenhetschef Emma Aqvilin, tfn 033-6162127 

Strokeavdelning 
Vårt primära uppdrag att vårda patienter som drabbats av stroke eller TIA. Här får du möjlighet att följa patientens väg från det akuta insjuknandet till hemgång, från avancerad akutsjukvård till efterföljande rehabilitering. Vi ingår i det akuta flödet vilket bland annat innebär att vi samarbetar nära med röntgen och ambulansen. Här bedriver vi högspecialiserad sjukvård, främjar och värnar om god arbetsmiljö och vi är måna om att ta vara på och utveckla den kunskap och erfarenhet som vi gemensamt har i vårt team. 
Vill du veta mer om vår enhet kontakta tf. vårdenhetschef Malin Bark, tfn 033-6164989 eller tf. vårdenhetschef Malin Johansson, tfn 033-6163937. 

VO medicin 
Hematologi- och onkologiavdelning 
På vår avdelning  är vi specialiserade på att vårda patienter med hematologiska och onkologiska sjukdomstillstånd. Våra patienter kan få botande och palliativ behandling med cytostatika och strålbehandling, vilket kan innebära allt från vård av intensivvårdskaraktär till vård av patienter i det terminala skedet av cancersjukdomen. Som person är du trygg och vi värdesätter att du kan kommunicera enkelt med andra. 
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Malin Kroon, tfn 033-6164457 

Medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) 
Hos oss på MAVA har vi i 24 vårdplatser som är uppdelade i tre team. Vården består av omhändertagande av patienter med förväntad kort vårdtid. Vi vårdar patienter med varierande medicinskt- och omvårdnadsbehov, allt från unga till multisjuka äldre som insjuknat akut. Har du intresse för akutsjukvård, tycker om teamarbete då är MAVA rätt arbetsplats för dig. 
Vill du veta mer om vår enhet kontakta tf. vårdenhetschef Alexandra Frändeby, tfn 033-6162146. 

VO psykiatri 
Psykiatriavdelning 2 
Patienterna vi vårdar har ofta beroendeproblematik och annan allvarlig psykiatrisk diagnos. Vi strävar efter att ge våra patienter meningsfull vård med hög kvalitet och hög patientsäkerhet. I patientarbetet läggs fokus på att arbeta med ett lågaffektivt bemötande och vår ambition är att ge psykiatrisk vård i toppklass. Du kommer arbeta nära patienten, samverka med andra aktörer och göra skillnad för de som vårdas på avdelningen.  
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Åsa Sjöberg, tfn 072-0853091 

Psykiatriavdelning 3  
Vi är en vårdavdelning med 15 vårdplatser varav 3 vårdplatser för brukarstyrd inläggning. Vi riktar oss främst till personer med förstämningssyndrom samt äldre med nydebuterad psykisk ohälsa. Avdelningen samverkar med specialiserade öppenvårdsmottagningar. Vi värdesätter att du har ett positivt, flexibelt och pedagogiskt förhållningssätt. 
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Hawser Saed, tfn 0722041812 

Psykiatriavdelning 4  
Vi är en subspecialiserad vårdavdelning för psykossjukdomar och PTDS med 12 vårdplatser och har ett tätt samarbete med psykiatrimottagning psykos PTSD. Några av våra prioriteringsområden är att ge patienter en trygg och säker vård samt minska antal tvångsvårdade patienter. Vi bedriver vård för patienter frivilligt utifrån HSL och utifrån tvångslagstiftning, LPT. Som person är du positiv och flexibel  Du är inte rädd för utmaningar och är inställd på att ge en god omvårdnad och jobba med utveckling av patientarbetet.   
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Charlotte Hjertton Liesto, tfn 033-6162742 

Din profil
Vi söker dig som är nyexaminerad sjuksköterska med mindre än 4 månaders yrkeserfarenhet inom professionen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Övrigt
För anställning vid verksamhetsområde kvinna och barn samt verksamhetsområde psykiatri begär vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.

Kliniskt basår
Kliniskt basår är obligatoriskt för alla nyexaminerade sjuksköterskor på SÄS. Det kliniska basåret består bland annat av seminariedagar, kliniska simuleringar, auskultation och yrkesinriktad grupphandledning. Läs mer här.

Introduktionsåret är en del av SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska. Mer fördjupad information om de tre programmen finns på vår hemsida. Vill du tillbaka till översikten för alla tre programmen klicka här.

Urval och intervjuer sker löpande, vi välkomnar dig till en bra start för ett hållbart yrkesliv hos oss på Södra Älvsborgs Sjukhus!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 15
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4849
Kontakt
  • Evelina Lindberg, samordnare introduktion, 033-6162409,evelina.lindberg@vgregion.se
Facklig företrädare
  • Ellinor Johansson, Vårdförbundet, 033-6161964
Publicerat 2023-09-11
Sista ansökningsdag 2023-12-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb