Villkor

Dataskyddspolicy


För oss på Varbi värderas personlig integritet högt – här ska du känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. I denna dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Läs gärna mer om dataskyddsförordningen här.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress och fotografier. Även olika slags elektroniska identiteter (e.x. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig

När du söker ett jobb via Varbi är det arbetsgivaren som du sänder in din ansökan till som är Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i din ansökan. Varbi agerar personuppgiftsbiträde till arbetsgivaren. Som personuppgiftsbiträde säkerställer Varbi att personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen och enligt instruktioner från personuppgiftsansvarig. När du skapar ett konto i Varbi rekryteringssystem är det Varbi som är Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i ditt Varbi-konto.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och till vilket ändamål?

Generellt sett behandlar vi namn, adress, e-postadress, telefonnummer CV och personligt brev. Som kandidat behandlas ibland även uppgifter om exempelvis personnummer, bild och land beroende på vad arbetsgivaren har som krav i rekryteringsprocessen. Syftet med detta är att arbetsgivaren ska kunna säkerställa din identitet samt kunna kommunicera och kontakta dig vid olika situationer inom rekrytering.

Från vilka källor inhämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker när du som kandidat skickar in en ansökan till en ledig tjänst i Varbi, prenumererar på lediga jobb, skapar konto i Varbi eller när du tar kontakt med vår support.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Som kandidat kan dina personuppgifter med ditt aktiva medgivande delas, om arbetsgivaren önskar komplettera din ansökan med till exempel:

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Våra molnbaserade tjänster finns på servrar inom EU/EES och hos bolag med säte inom EU/EES, vilka gäller under lagar inom EU/EES. I dag är servrarna placerade i Sverige.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, det säkerställs via våra gallringsrutiner. Lagringstiden kan variera beroende på vad som behövs för det specifika ändamålet samt annan lagstiftning, till exempel Diskrimineringslagen. Vid gallring avidentifieras dina uppgifter så att det inte längre går att koppla uppgifterna till dig.

Vilka är dina rättigheter som användare i Varbi?

Som användare har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Här listar vi dessa rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)
Du kan begära ut dina personuppgifter från personuppgiftsansvarig. När det gäller ditt Varbi-konto är det Varbi som är personuppgiftsansvarig och du kan när som helst logga in på ditt konto och se dina personuppgifter. Du kan även radera ditt konto. När det gäller din ansökan till en arbetsgivare, är det arbetsgivaren som är personuppgiftsansvarig. För att få ut dina personuppgifter måste du kontakta arbetsgivaren direkt. Kontroller kan genomföras för att säkerställa att uppgifterna lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering
I Varbi kan du själv radera ditt konto. Om du vill radera din ansökan måste du ta kontakt med arbetsgivaren som du har skickat in din ansökan till. Om det av någon anledning inte skulle gå, kan du ta hjälp av Varbi för dialog med arbetsgivaren gällande radering av de personuppgifter vi behandlar om dig då:


Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du exempelvis begär rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Om du har gjort en invändning mot personuppgiftsbehandling vi gör med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du som registrerad har rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter) om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Maila till dataprivacy@grade.com. Mailet ska i möjligaste mån skickas från den mailadress du är registrerad med i Varbi Rekryteringssystem.

Hur hanterar vi personnummer?

Om arbetsgivaren har personnummer som krav i rekryteringsprocessen lagras personnumren inom EU/EES och gallras enligt fastställd rutin för vardera arbetsgivare.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Varbi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder. Varbi som organisation är även ISO-certifierad inom informationssäkerhet (ISO 27001).

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, se www.imy.se. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: dataprivacy@grade.com, eller via telefon på: +46 520-580050.

SSO/SAML

Vi följer Geant code of conduct Läs mer

Kontaktuppgifter

Varbi AB
Dataskyddsombud för Varbi
Spannmålsgatan 13,
461 30 Trollhättan
Sweden